Prostrane planinske šume, listopadne i četinarske, pašnjaci i livade, stijene, pećine, potoci i rijeke,… skrivaju brojne vrste biljaka, sisara, vodozemaca, riba, ptica,…

Ovo područje je izuzetno bogato prirodnim vrijednostima koje obuhvataju geološku, pedološku, orografsku, hidrogeografsku, klimatsku i biološku raznovrsnost. Prirodni diverzitet je omogućio razvoj interesantne flore, faune i šumskih ekosistema koji zauzimaju velike površine ovog prostora. Pored vrsta sa širokim rasprostranjenjem, značajnu crtu biodiverziteta ovog područja čine endemične i reliktne biljne i životinjske vrste.

Neke vrste iz raznovrsne faune:

Ursus arctos L. - medvjed
Canis lupus L. - vuk
Vulpes vulpes L. - lisica
Lutra lutra L. - vidra
Tetrastes bonasia L. - lještarka

Neke vrste iz raznovrsne flore :

Oxalis acetosella L. - zečji kiseljak
Parnassia palustris L. - zlatnikova bela trava, talija
Gymnadenia conopea L. - vranjak
Vaccinium myrtillus L. - borovnica
Plantago reniformis G.beck - ilirska bokvica
Dianthus superbus L. - ibrišim karanfil
Lincura L.